Μη σιδηρούχων μετάλλων και των σιδηρούχων μετάλλων
Των τιμών στην αγορά της Ρωσίας

Χαλκός Τιμή Χαλκός τιμοκαταλόγους
Χαλκός πλινθώματα, ανόδους και καθόδους Τιμές των θραυσμάτων χαλκού και των κραμάτων
Τιμή ράβδοι χαλκού Λίστες Χάλκινο σύρμα και του χονδροσύρματος
Φύλλα και ταινίες Χαλκός Τιμοκατάλογοι Τιμοκατάλογοι χάλκινων καλωδίων
Σωλήνες χαλκού Τιμοκατάλογοι Ο χαλκός σε σκόνη Τιμοκατάλογοι